Pogrzeb i cmentarz

„Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, Laska twoja i kij twój mnie pocieszają.” (Ps 23, 4)

Cmentarz parafialny

Kanon 1180 Kodeksu Prawa Kanonicznego stanowi, co następuje:

§ 1. Jeśli parafia posiada własny cmentarz, na nim powinni być grzebani wierni zmarli, chyba że inny cmentarz został zgodnie z prawem wybrany przez samego zmarłego albo przez tych, do których należy zajęcie się pogrzebem zmarłego.
§ 2. Jeśli tylko prawo tego nie zabrania, każdemu wolno wybrać cmentarz pogrzebania.

Czy mogę kupić kwaterę na cmentarzu?

Nie, cały cmentarz pozostaje własnością parafialną. Wprawdzie zdarzają się cmentarze, które notarialnie sprzedają „działki”, ale taka sytuacja należy do zupełnych wyjątków. To, co powszechnie nazywa się „wykupieniem kwatery” jest tak naprawdę nabyciem prawa do użytkowania przez określony czas wybranego miejsca do złożenia ciała osoby zmarłej.

Na jaki okres można uzyskać prawo do używania kwatery?

Zgodnie z aktualną wersją ustawy  z dnia 31 stycznia 1959 r. „O cmentarzach i chowaniu zmarłych” tzw. groby ziemne użytkuje się przez okres 20 lat. Jeśli chodzi o groby murowane, to sprawa nie jest do końca jasna. Można dość często spotkać się z opinią, że chodzi tu o termin 99 lub 100 letni.

Czym różni się grób ziemny od murowanego?

Różnica nie jest w ogóle związana z tym, co widać na zewnątrz, czyli z nagrobkiem. Chodzi o sam dół. Jeśli jego ściany są  umocnione i wymurowane od poziomu gruntu do poziomu, na którym stoi najniższa trumna, to mamy do czynienia z grobem murowanym. Takiego grobu nie zasypuje się ziemią, ale przykrywa płytą. W każdym innym przypadku mamy do czynienia z grobem ziemnym, choćby nagrobek stojący na nim był wielki, imponujący i z najdroższego marmuru.

Kto jest nabywcą prawa do użytkowania miejsca?

Zazwyczaj jest to ten sam człowiek, który organizuje pogrzeb. Gdyby osoba taka (zwana dysponentem grobu) sama zmarła, to prawo do dzierżawy przechodzi na wszystkich prawnych spadkobierców dysponenta.

Co stanie się po upływie 20 lat z grobem ziemnym?

Jeśli prawo do dzierżawy nie zostanie przed upływem 20 lat przedłużone przez dysponenta lub jego spadkobierców, miejsce zostanie przeznaczone do ponownego wykorzystania. W praktyce oznacza to, że nagrobek zostanie rozebrany i usunięty. Oczywiście rodzina może (a w zasadzie powinna) usunąć go wcześniej sama, ponieważ formalnie to ona jest właścicielem nagrobka. Jeśli przy wykopywaniu nowego grobu natrafi się na szczątki osób poprzednio pochowanych, to przenosi się je głębiej, a nad nimi składa nową trumnę. Rodzina może również po upływie 20 lat przenieść szczątki do innego grobu, którym dysponuje.

Czy można wykorzystać grób ziemny przed upływem 20 lat do złożenia w nim ciała zmarłej osoby z rodziny?

Nie, jest to niemożliwe. Wyjątkiem jest sytuacja, w której ciało zmarłego zostało poddane kremacji i w grobie ziemnym składa się urnę z prochami. Groby murowane można wykorzystywać do woli, o ile tylko będzie miejsce na nową trumnę.

Czy cmentarz jest ubezpieczony od szkód?

Sprawa jest złożona. Co roku wykupywane jest ubezpieczenie cmentarza, ale odnosi się ono do szkód powstałych w wyniku zaniedbań administratora. Nie dotyczy ono szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych oraz – co szczególnie istotne – nie obejmuje zniszczeń nagrobków powstałych w wyniku dewastacji lub kradzieży. Problem polega na tym, że taką umowę mógłby zawrzeć z ubezpieczycielem jedynie indywidualny właściciel nagrobka. Tymczasem parafia jest wprawdzie właścicielem gruntu, ale nie nagrobków jako takich. Te, jak napisano wyżej, należą do rodziny.

Czy można przebudowywać nagrobki?

Tak, choć z zachowaniem kilku zasad, o których zostaniesz poinformowany po zgłoszeniu zamiaru wykonania prac u administratora cmentarza czyli, w przypadku Grochowalska, u proboszcza. Najważniejsza zasada jest taka, że każde takie prace trzeba zgłosić PRZED ich wykonaniem i omówić warunki udostępnienia cmentarza pracownikom. Nie ma tu znaczenia, kto je wykonuje i czy dotyczą one wymiany całego nagrobka czy samej ławki lub chodnika.

Czy z tytułu użytkowania cmentarza ponosi się jakieś opłaty?

Tak, dwojakie. W momencie wykupywania dzierżawy oraz przy okazji wykonywania prac na cmentarzu. Wysokość pierwszej opłaty ulega zmianie co jakiś czas w wyniku inflacji, druga od lat zwyczajowo wynosi około 10% wartości wykonanych prac. Obie opłaty przeznaczone są głównie na utrzymanie cmentarza, zwłaszcza na pokrycie kosztu wywozu śmieci.

Jaka jest podstawa prawna powyższych ustaleń?

Sprawy te są regulowane prawem zwyczajowym, ale także wieloma różnymi dokumentami państwowymi i kościelnymi, spośród których największe znaczenie mają:
– Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych wraz z nowelizacjami.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków
– Regulamin cmentarzy rzymskokatolickich w Diecezji Włocławskiej z dnia 1 listopada 2011 r.

Pogrzeb

Kan. 1176

§ 1. Wierni zmarli powinni otrzymać pogrzeb kościelny, zgodnie z przepisem prawa.
§ 2. Pogrzeb kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei, należy odprawiać z zachowaniem przepisów liturgicznych.
§ 3. Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.

Zmarła bliska mi osoba i muszę zająć się pogrzebem. Co mam robić, jeśli chodzi o parafialną część ceremonii?

Podstawowym wyzwaniem organizacyjnym będzie dla Ciebie ustalenie terminu pogrzebu. Musisz tutaj uwzględnić kilka czynników:

 1. Czas, w którym zostanie Ci wydane ciało. Na ogół nie ma z tym problemów, ale czasami się zdarzają. Np. może być potrzebna sekcja, w przypadku w którym przyczyna zgonu jest niejasna. Koniecznie upewnij się, że ze strony władz państwowych lub szpitalnych nie napotkasz tego typu trudności.
 2. Czasu, jakim dysponują goście, których masz zamiar zaprosić, zwłaszcza rodzina.
 3. Możliwości wybranej przez Ciebie firmy pogrzebowej.
 4. Czasu, w jakim będzie dostępna świątynia i ksiądz, który przeprowadza ceremonię.
Mam już wybrany termin. Z jakimi dokumentami zgłosić się do kancelarii parafialnej?

Samego ustalenia z księdzem pory pogrzebu możesz dokonać bez żadnych dokumentów, nawet przez telefon, ale przed pogrzebem musisz pojawić się w kancelarii z dwoma dokumentami.

 1. Odpisem skróconym Aktu zgonu. Jest to dokument wystawiany przez Urząd Stanu Cywilnego gminy, w której rejestruje się zgon. Ma postać szaro-różowej kartki A4 z czerwonym paskiem z lewej strony. Ten dokument jest potrzebny do spisania danych osoby zmarłej i po ich spisaniu ksiądz zwraca go rodzinie.
 2. Tzw. Kartę zgonu, a precyzyjniej mówiąc jej fragment zatytułowany „Część przeznaczona dla administracji cmentarza”. Tę część również wystawia Urząd Stanu Cywilnego. Jest to biała kartka A4 z wydrukowanymi kilkoma informacjami. Zwłaszcza ten dokument jest ważny i musi pozostać on w kancelarii parafialnej. Nie można przynieść go dopiero po pogrzebie, ponieważ pochowanie ciała bez takiego dokumentu stanowi przestępstwo.
Czy mogę na pogrzebie powiedzieć parę słów w imieniu swoim lub rodziny?

Tak, jest taka możliwość. Szczegóły należy ustalić z księdzem prowadzącym ceremonię. Można też go poprosić o przeczytanie kilku przygotowanych wcześniej słów. Jednak ważne jest, aby zachować odpowiedni umiar i pamięć o powadze chwili. Należy unikać wypowiedzi, których rodzaj zakłóci modlitewny charakter liturgii. W szczególny sposób proszę o to, żeby nie dawać księdzu do przeczytania kartki z czyimiś osobistymi wspomnieniami, spisanymi w sposób celowo obliczony na wywołanie silnych i rozpaczliwych emocji lub wyrażających niechrześcijańskie przekonania.

Czy muszę chować zmarłego we własnej parafii?

Nie. Jak wynika z zacytowanego wyżej kanonu 1180 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego możesz wybrać dowolny cmentarz.

Czy muszę mieć zgodę własnego proboszcza na pochówek poza parafią?

Ściśle rzecz biorąc – nie. Prawdopodobnie jednak w parafii, w której będzie pogrzeb, zostaniesz poproszony o zaświadczenie od proboszcza osoby zmarłej o braku przeszkód dla jej katolickiego pochówku. Innymi słowy proboszcz nie tyle się „zgadza” na pogrzeb, ile zaświadcza, że nie zaszła żadna z okoliczności, o których mowa poniżej.

Czy ksiądz może odmówić przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej?

Tak. Zgodnie z obowiązującym obecnie porządkiem pogrzebu katolickiego pozbawieni są:

 1. Notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy
 2. Osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze
  chrześcijańskiej;
 3. Inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia
  wiernych.

Każdy z tych przypadków dotyczy wyłącznie osób, które przed śmiercią nie dały żadnych oznak pokuty.

Pozostańmy w kontakcie

Adres

Grochowalsk 30
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

 

Telefon & Email

 +48 54 254 17 11
parafiagrochowalsk@gmail.com​

 

Nr konta parafialnego

 28 9550 0003 2006 0042 1384 0001